38 ნახვა

დანამატები, რომელიც ორგანიზმის გაძლიერებაში დაგვეხმარება

გა­ზა­ფხუ­ლის მოს­ვლას­თან ერ­თად, თმის, ფრჩხი­ლი­სა და კა­ნის პრობ­ლე­მე­ბი აქ­ტი­ურ­დე­ბა და რიგ შემ­თხვე­ვა­ში, მოვ­ლის სწო­რი რუ­ტი­ნაც ვერ გვეხ­მა­რე­ბა ხოლ­მე.

დე­ტა­ლუ­რად გან­ვი­ხი­ლოთ, კონ­კრე­ტუ­ლად, რა ფაქ­ტო­რე­ბი იწ­ვევს აღ­ნიშ­ნულ პრობ­ლე­მებს და გზე­ბით არის მათი მოგ­ვა­რე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი:

თმის ცვე­ნამ შე­იძ­ლე­ბა სე­ზო­ნუ­რად რო­გორც ქალი, ისე მა­მა­კა­ცი შე­ა­წუ­ხოს. საქ­მე ისაა, რომ ამ პე­რი­ოდ­ში თმის ფო­ლი­კუ­ლე­ბი „დას­ვე­ნე­ბის ფა­ზა­ში“ გა­და­დის, რაც ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე უფრო ხშირ ცვე­ნას იწ­ვევს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრობ­ლე­მა შე­იძ­ლე­ბა, სხვა ფაქ­ტო­რე­ბი­თაც იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი, რაც შე­სა­ბა­მი­სი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე უნდა გა­მოვ­ლინ­დეს.

საკ­მა­ოდ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მაა მტვრე­ვა­დი ფრჩხი­ლე­ბიც, რაც შე­იძ­ლე­ბა, ვი­ტა­მი­ნე­ბი­სა და მი­ნე­რა­ლე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა კა­ნის პრობ­ლე­მებს, ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია, შე­სა­ბა­მი­სად, შე­იძ­ლე­ბა რო­გორც სიმ­შრა­ლემ, ისე ცხი­მი­ა­ნო­ბამ და გა­მო­ნა­ყარ­მა იჩი­ნოს თავი, რაც რო­გორც შიმ­ნა­გა­ნი ფაქ­ტო­რე­ბით, ისე ამინ­დის ცვლი­ლე­ბი­თა თუ მი­ნე­რა­ლე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი.

იმი­სათ­ვის, რომ გა­ზა­ფხუ­ლის სე­ზონს მომ­ზა­დე­ბუ­ლე­ბი შევ­ხვდეთ და აღ­ნიშ­ნულ­მა სირ­თუ­ლე­ებ­მა თავი ნაკ­ლე­ბად იჩი­ნოს, რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია, შემ­დე­გი რჩე­ვე­ბი გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ:

  1. ამ­ვი­ლა­ბი ვე­ი­ვე­ვი­ტი - მისი მი­ღე­ბა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია თმის ცვე­ნის, კა­ნის სიმ­შრა­ლის, მო­მა­ტე­ბუ­ლი ცხი­მი­ა­ნო­ბი­სა და ელას­ტი­კუ­რო­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბის დროს.
  2. ამ­ვი­ლა­ბი კო­ლა­ფი­ბი - კაფ­სუ­ლე­ბის მი­ღე­ბა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ფრჩხი­ლის სტრუქ­ტუ­რის და­ზი­ა­ნე­ბის, კა­ნის სიმ­შრა­ლის, ელას­ტი­კუ­რო­ბის დაქ­ვე­ი­თე­ბის, ნა­ო­ჭე­ბის არ­სე­ბო­ბი­სა და მათი წარ­მოქ­მნის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის, სახ­სრე­ბი­სა და ხერ­ხემ­ლის დე­გე­ნე­რა­ცი­ულ-დის­ტრო­ფი­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბი­სა და პრო­ფი­ლაქ­ტი­კის­თვის, ასე­ვე, იო­გე­ბი­სა და მყე­სე­ბის პოსტტრავ­მუ­ლი პე­რი­ო­დი­სას.
  3. Inao-ს ჯან­სა­ღი კა­ნის­თვის - სა­ღე­ჭი ტაბ­ლე­ტე­ბი შე­ი­ცავს ვი­ტა­მი­ნებს, მი­ნე­რა­ლებს (ბი­ო­ტი­ნი-B7, თუ­თია, სე­ლე­ნი და სხვა ინ­გრე­დი­ენ­ტე­ბი), ქო­ლი­ნი და იზი­ტო­ლი.
  4. სოლ­გა­რი - და­ნა­მა­ტი რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ავი­ტა­მი­ნო­ზის, სხვა­დას­ხვა ეტი­ო­ლო­გი­ის თმის ცვე­ნის, მე­დი­კა­მენ­ტო­ზუ­რი, ჰორ­მო­ნა­ლუ­რი და სხვა პრობ­ლე­მე­ბის დროს.
  5. დო­პელ­ჰერც აქ­ტი­ვი - და­ნა­მა­ტი გვეხ­მა­რე­ბა, გვქონ­დეს ძლი­ე­რი, სქე­ლი თმა, ჯან­სა­ღი კანი და მყა­რი, გლუ­ვი ფრჩხი­ლე­ბი. მისი ფორ­მუ­ლა შე­ი­ცავს ყვე­ლა ვი­ტა­მინ­სა და ელე­მენტს, რაც აღ­ნიშ­ნუ­ლი შე­დე­გის მიღ­წე­ვა­ში დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა.

აღ­ნიშ­ნუ­ლი და­ნა­მა­ტე­ბი დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა, ამაღ­ლე­ბუ­ლი გან­წყო­ბი­თა და ჯან­სა­ღად შევ­ხვდეთ გა­ზა­ფხუ­ლის სე­ზონს.

 

ავტორი

მარი ნოზაძე

6 ბლოგი პოსტი